GDPR Zpracování osobních údajů a poučení subjektu

Podmínky ochrany osobních údajů 1. Základní ustanovení

  Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Holiday Estates s.r.o. (dále jen: „správce“).

  Kontaktní údaje správce jsou:

  Holiday Estates s.r.o.
  V háji 1092/15, Holešovice, 170 00 Praha 7
  zapsáno u Městského soudu v Praze, spisová značka C 113619
  IČ: 27450651
  DIČ: CZ27450651

  Tel: +420 222 222 500
  Email: info@bohemianestates.com

  Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

  Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

  Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

  Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

  Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

  Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

  Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší poptávky/objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při poptávce/objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení poptávky/objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

  Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 4. Doba uchovávání údajů

  Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 roky po posledním poskytnutí služeb (např. zaslání newsletteru).

  Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

  Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování webových portálů a další služby v souvislosti s provozováním webového portálu zajišťující marketingové služby.

  Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb.

 6. Vaše práva

  Za podmínek stanovených v GDPR máte:
  - právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  - právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  - právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  - právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  - právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  - právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

  Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. 

 7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

  Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

  Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

  Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 8. Závěrečná ustanovení

  Odesláním objednávky z internetového poptávkového/objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

  S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

  Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

Děkujeme!

Ozveme se jakmile to bude možné.

OK