Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení

  Tyto smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o podnájmu bytu (dále jen „smlouva“) uzavřené mezi společností Holiday Estates s.r.o., se sídlem V háji 1092/15, Praha 7, IČ: 27450651, DIČ: CZ27450651, (dále jen „společnost“) na straně jedné a fyzickou anebo právnickou osobou, mající zájem o krátkodobý pronájem bytu (dále jen „klient“) na straně druhé. Navštívením a prohlížením webové stránky https://holidayestates.com/, jejím použitím a/nebo zažádáním / provedením rezervace potvrzuje klient, že si přečetl níže uvedené obchodní podmínky a že jim porozuměl a souhlasí s nimi. Společnost tímto prohlašuje, že je oprávněna na základě dohody s vlastníkem bytu přenechat předmětný byt (dále jen „apartmán“) do užívání třetí osoby.

  Klient prohlašuje, že si prostřednictvím webových stránek na www.holidayestates.com (dále jen „web“) nebo jiným způsobem (např. telefonicky, emailem) zarezervoval / závazně poptal v jím zvoleném období podnájem zvoleného apartmánu za na webových stránkách / v emailu uvedenou cenu pro jím sdělený počet osob a tím potvrdil souhlas s těmito smluvními podmínkami, čímž došlo mezi společností a klientem k uzavření smlouvy.

  Společnost uzavřením smlouvy a po zaplacení ceny podnájmu pronajímá a přenechává klientovi (a jím určenému počtu osob) ke krátkodobému užívání apartmán, který je specifikován v časovém a věcném rozsahu smlouvou, a klient tento apartmán do podnájmu přijímá a zavazuje se ho využívat výhradně ke sjednanému účelu a pro jím uvedeným počet osob. Společnost je oprávněna v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky rezervace. 

  Pokud klient žádá vystavení faktury na firmu, je tento klient povinen zaslat tuto žádost do sedmi dnů od obdržení potvrzení o zaplacení jeho rezervace (s identifikačními údaji firmy tedy názvem firmy, IČO a DIČ).

 2. Závazná pravidla během užívání apartmánu

  Klient bere na vědomí a zavazuje se, že on i další osoby s ním užívající apartmán: 
  a) v apartmánu nebudou kouřit, pokud bude zjištěn opak, vystavují se pokutě ve výši EUR 50,
  b) nebudou rušit noční klid mezi 22:00h - 08:00h
  c) nebudou v apartmánu provádět žádné úpravy a změny včetně manipulace s vybavením a elektronikou,
  d) v apartmánu nebudou pobývat žádná zvířata (pokud není u konkrétního typu apartmánu uvedeno jinak),
  e) opustí apartmán v den skončení pobytu a zanechají jej ve stejném stavu, v jakém jej převzali (beze změn a úprav),  a ve sjednaném čase,
  f) v apartmánu se nebude zdržovat více osob, než je maximální kapacita apartmánu uvedená v inzerci.

  Klient se dále zavazuje seznámit se s návody na použití jednotlivých spotřebičů a dalších zařízení nacházejících se v apartmánu.  V případě, že na žádost klienta dojde ze strany společnosti ke zbytečnému výjezdu do apartmánu, bude klient povinen uhradit společnosti smluvní pokutu ve výši 20 EUR s tím, že je společnost oprávněna tuto pokutu případně strhnout z vratné kauce.

 3. Cena podnájmu a kauce

  Cena podnájmu je cena, kterou se klient zavazuje uhradit společnosti za dobu podnájmu. Cena podnájmu se skládá z ceny za ubytování a ceny úklidového poplatku. Výše uklidového poplatku je uvedena v popisu apartmánu a zopakována v poptávkovém formuláři, kdy se stává součástí celkové ceny k zaplacení. V ceně podnájmu jsou zahrnuty následující služby spojené s užíváním apartmánu: spotřeba energií, závěrečný úklid, povlečení, ručníky. Rezervace apartmánu je potvrzena po uhrazení ceny podnájmu.

  Klient se dále zavazuje nejpozději ke dni předání apartmánu klientovi (den příjezdu) dovolit společnosti předautorizovat na jeho kreditní nebo debitní kartě vratnou kauci (dále jen „kauce“). Kauce slouží na pokrytí úhrad závazků klienta v souvislosti s užíváním apartmánu, zejména na úhradu škody způsobené v apartmánu, na vybavení či zařízení včetně ztráty či zničení klíčů či na společných prostorách domu, ve kterém se apartmán nachází nebo v případě porušení jakéhokoli pravidla uvedeného v bodě 2, kdy je společnost oprávněna účtovat a klient je povinen zaplatit smluvní pokutu až do výše kauce. V tomto případě klient výslovně souhlasí s tím, že bude tato kauce použita na tyto účely. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo společnosti požadovat od klienta i náhradu způsobené škody. V případě, že v apartmánu klient najde jakékoli nedostatky, či poškozené a/nebo nefunkční vybavení, je povinen toto nahlásit do 12 hodin od check-inu. Neučiní-li tak, odpovídá za tyto nedostatky či poškozené a/nebo nefunkční vybavení jako kdyby je způsobil sám.

  Přesná výše kauce je uvedena v popisu apartmánu a zopakována v poptávkovém formuláři. Kauce bude zajištěna prostřednictvím předautorizace na kreditní kartě. Předautorizaci je možné provést na kreditní kartě typu Mastercard, nebo Visa (kromě Visa Electron). Nelze ji provést na kartáchVisa ELECTRON, Union Pay, Maestro nebo Amex. V případě, že nedojde k vyčerpání kauce z důvodů uvedených v těchto obchodních podmínkách, bude kauce uvolněna klientovi nejpozději do sedmi pracovních dnů po ukončení ubytování. Společnost žádá klienta o trpělivost, zpracování transakce bankou může několik dní trvat.

  V případě, že typ apartmánu umožňuje využití self-checkinu a společnost a klient se na jeho využití dohodnou, pak klient souhlasí s výběrem vratné kauce vzdáleně a to nejpozději v dopoledních hodinách v den ubytování. Bez předautorizace vratné kauce není možné klienty ubytovat.

 4. Dodatečné služby

  Upozorňujeme, že vyhovění zvláštním požadavkům závisí na dostupnosti a může se na ně vztahovat poplatek.

  Aktuální nabídka služeb a jejich šíře se liší dle lokality, ve které se apartmán nachází. Konkrétní seznam služeb naleznete v sekci Služby / Services v hlavním menu na webu.

 5. Check-in – registrace klienta a předání klíčů

  Klient se zavazuje informovat společnost o svém předpokládaném čase příjezdu předem, a to minimálně jeden den před příjezdem. Kontaktní údaje jsou uvedeny v potvrzení rezervace. Při check-inu je nutné předložit platný průkaz totožnosti s fotografií a kreditní kartu (z důvodu provedení předautorizace na vratnou kauci, a pokud předautorizace vratné kauce nebyla učiněna na dálku již před příjezdem). Společnost také nabízí možnost on-line checkinu a self- checkinu. Možnost využití těchto metod závisí na konkrétním apartmánu a domluvě mezi klientem a společností. Pro více informací kontaktujte společnost.

  Příjezd je možný od 14:00 s tím, že příjezd před uvedenou hodinou závisí na dostupnosti vyplývající z odjezdu předchozích klientů a času nutného na úklid a přípravu apartmánu. Pro konkrétní možnosti kontaktujte společnost. Příjezd po 20:00 u apartmánů na Moravě a po 21:30 u apartmánů v Čechách je možný pouze po předchozím potvrzení ze strany společnosti a může být zpoplatněn – závisí na konkrétním apartmánu (je uvedeno v popisu apartmánu) a možnosti využití metod online a self-checkinu. Pro více informací kontaktujte společnost.

  Předání klíčů se v případě pražských bytů koná na adrese: Těšnov 15, Praha 1, 110 00, kde se v přízemí nachází recepce s otevírací dobou 9:30 až 21:30. Pokud klient přijíždí před 14:00, může svá zavazadla zadarmo uskladnit v úschovně zavazadel.

  Předání klíčů v případě ostatních lokalit a jejich apartmánů probíhá na adrese daného apartmánů.

 6. Check-out – odjezd klienta a předání klíčů

  Odjezd je maximálně do 10:00. Pozdější odjezd, než v 10:00 je vždy otázkou dostupnosti a je za něj účtován poplatek. Pokud má klient o pozdější odjezd zájem, je možné tento požadavek sdělit předem na kontaktních údajích v potvrzení rezervace nebo při checkinu.

  Při odjezdu se klient zavazuje ponechat klíče na stole (ne v zámku dveří) a zabouchnout řádně dveře. V případě, že klient nechá klíče v zámku (uvnitř apartmánu) a bude nutné zavolat zámečníka, uhradí klient náklady spojené se zajištěním zámečníka z vratné kauce.   

 7. Zrušení pobytu klientem

  Bez možnosti vrácení peněz. V případě zrušení rezervace kdykoli po potvrzení rezervace klient zaplatí 100 % celkové ceny rezervace.

 8. Zpracování osobních údajů

  Klienti souhlasí se zpracováním svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, státní občanství, číslo cestovního dokladu (či občanského průkazu) a číslo víza (pokud je potřeba), datum narození, email, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

  Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů společností, a to pro účely realizace práv a povinností z uzavřené smlouvy. Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů společností také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Zpracováním osobních údajů klienta může společnost pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, nebo své zaměstnance a smluvní partnery zavázané mlčenlivostí. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami společnosti na elektronickou adresu klienta a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení společnosti na elektronickou adresu klienta ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

 9. Další ujednání

  Smluvní vztah mezi společností a klientem, a jakékoli mimosmluvní vztahy vznikající v souvislosti s ním se řídí právním řádem České republiky, pro případné spory jsou příslušné české soudy.

Děkujeme!

Ozveme se jakmile to bude možné.

OK